اطلاعات جمعیتی روستا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاعات جمعیتی روستا

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت روستا …….. معادل …… نفر و …. خانوار گزارش شده است که از این تعداد … نفر مرد و … نفر زن بوده اند. ضریب جوانی در روستا.. و ضریب سالمندی.. بوده است. در جدول زیر تحولات جمعیت، تعداد و بعد خانوار در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ قابل مشاهده می باشد. علاوه بر این در سال ۱۳۹۵ حدود … درصد از جمعیت روستا در سن کار و حدود …. درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار داشته و حدود …درصد از روستا را کودکان زیر ۵ سال تشکیل میداده اند.

 

 

فهرست